IMG_0560_źródło

Rower turystycznie

Popularność roweru jako doskonałego narzędzia rekreacji, turystyki i sportu stale wzrasta. W ostatnich latach, w odpowiedzi na wzrost liczby użytkowników jednośladów, wiele samorządów podjęło działania związane z poprawą infrastruktury rowerowej. Dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych powstało wiele szlaków rowerowych, polepszyło się przede wszystkim ich oznakowanie.

Województwo dolnośląskie posiada doskonałe warunki dla rozwoju turystyki rowerowej. Różnorodność walorów przyrodniczych i krajobrazowych a także warunków topograficznych umożliwia uprawianie różnego typu turystyki i rekreacji rowerowej o różnej skali trudności. Nie przypadkiem, w regionie często odbywają się ogólnokrajowe a nawet międzynarodowe imprezy rowerowe. Dodatkowym atutem jest przygraniczne położenie regionu, które pozwala na połączenie tras polskich z sieciami czeskimi i niemieckimi. Transgraniczny charakter takich szlaków rowerowych podnosi ich atrakcyjność, co jest szczególnie istotne ze względu na wędrówkowy charakter turystyki rowerowej.

PROBLEM

Działania na rzecz rozwoju turystyki rowerowej prowadzone są zwykle lokalnie przez poszczególne samorządy i organizacje. Z uwagi na brak rozwiązań systemowych w skali kraju, standard infrastruktury, oznakowanie i utrzymanie szlaków czy sposób promocji turystyki rowerowej w poszczególnych regionach różni się od siebie. Nie zawsze też udaje się wypracować model, który zapewni ciągłość tras, podejmowane działania zwykle zawierają się w granicach jednej gminy.

ROLA REGIONU:

Rola regionu w zakresie turystyki rowerowej koncentruje się na wsparciu określonych działań poprzez Regionalny Program Operacyjny, ale przede wszystkim na koordynacji działań w zakresie powiązań tras rowerowych tworzonych na poziomie gminnym, ich spójności i ciągłości w skali regionu. Zadania te zostaną wzmocnione w DPR, ponadto opracowane zostaną standardy techniczne oraz numeracji tras. Zadaniem DPR będzie także zachęcanie do wdrażania wytycznych wskazanych w opracowaniu. Priorytetem w konstruowaniu standardów i wytycznych będzie racjonalne podejście do zaproponowanych rozwiązań, tak aby inwestycje rowerowe nie były zbyt kosztowne i zapewniały powszechną dostępność przestrzeni turystycznej regionu dla turystyki rowerowej.