bike-427954_1280

Rower komunikacyjnie

Rower powinien być nie tylko narzędziem rekreacji, ale również popularnym  środkiem transportu, wykorzystywanym do codziennych podróży mieszkańców. Priorytetem w skali regionu jest zorganizowanie od podstaw systemu transportu rowerowego w obszarze województwa dolnośląskiego. Do roku 2020, zgodnie z założeniami Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014-2020, powinien nastąpić wzrost udziału ruchu rowerowego w strukturze podróży do 5% w regionie i do 10% w miastach.

Problemem jest nie tylko brak odpowiedniej infrastruktury transportu rowerowego. Konieczna jest zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń komunikacyjnych, bazujących przede wszystkim na korzystaniu z samochodów. Chcemy stworzyć odpowiedni ”klimat rowerowy”, upowszechniający wykorzystanie roweru do odbywania krótkodystansowych, codziennych podróży o charakterze użytkowym, których celem jest praca, szkoła czy usługi. Efektem podejmowanych działań powinien być wzrost komunikacyjnej roli roweru i poprawa jakości życia mieszkańców przez zwiększenie możliwości wyboru środka transportu, poprawę stanu środowiska i korzyści płynące dla zdrowia, związane ze wzrostem aktywności fizycznej mieszkańców.

System transportu rowerowego powinien obejmować zhierarchizowaną sieć dróg rowerowych oraz infrastrukturę służącą integracji transportu rowerowego i zbiorowego. Szczególne znaczenie należy przypisać poprawie bezpieczeństwa ruchu rowerowego. Standardy rowerowe dla województwa dolnośląskiego, sporządzane w ramach Dolnośląskiej Polityki Rowerowej, ujednolicą:

  • hierarchizację komunikacyjnych tras rowerowych w regionie,
  • wymogi techniczne realizacji tras rowerowych,
  • system oznakowania oraz wyposażenia w udogodnienia dla rowerzystów,
  • określą zasady integracji z transportem zbiorowym.

Należy jednak podkreślić, że działania infrastrukturalne powinny iść w parze z działaniami edukacyjnymi, promocyjnymi oraz organizacyjnymi, w tym powołaniem stanowiska regionalnego oficera rowerowego, koordynującego przedsięwzięcia rowerowe w skali województwa.